Organizácia: Pinf Hry o.z.
Sídlo: Sobotište 393, 90605 Sobotište
IČO: 50369776
DIČ: 2120358207
Bankové spojenie: 1111 – UniCredit Bank Slovakia, a. s.
Číslo účtu: 1458127008/1111
IBAN: SK1611110000001458127008
SWIFT: UNCRSKBX
Zastúpená: Elena Vráblová, štatutárny zástupca
Mobil: 0944 722 158
E-mail: zdruzenie@pinfhry.sk