Organizácia: Pinf Hry o.z.
Sídlo: Sobotište 393, 90605 Sobotište
IČO: 50369776
DIČ: 2120358207
IBAN: SK62 8330 0000 0029 0210 7930
Zastúpená: Elena Vráblová, predseda
E-mail: zdruzenie@pinfhry.sk