Zásady ochrany osobných údajov

 1. Definícia pojmov a osôb:

1.1    Prevádzkovateľom je Pinf Hry o.z., 906 05 Sobotište 393, IČO: 50369776 (ďalej len „prevádzkovateľ“).

1.2    Dotknutou osobou je používateľ portálu, ktorý sa registroval na portály alebo uzatvoril licenčnú zmluvu, nadobúdateľ licencie, záujemca o licenciu a používateľ.

1.3    Webové stránky sú prevádzkované pod doménou pinfhry.org (ďalej len „portál“)

1.4    Informačnými systémami sú informačné systémy prevádzkovateľa, v ktorých zhromažďuje osobné údaje dotknutých osôb, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

 

 1. Ochrana osobných údajov

2.1    Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na portáli poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Prevádzkovateľ vyvinie maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.

2.2    Prevádzkovateľ je oprávnený získavať a uchovávať osobné údaje dotknutých osôb a na ich zabezpečenie používa prevádzkovateľ všetky potrebné bezpečnostné opatrenia..

2.3    Prevádzkovateľ prehlasuje, že dodržiava príslušné právne predpisy na úseku ochrany osobných údajov.

2.4    V prípade, že nadobúdateľ licencie poskytuje osobné údaje používateľa vyhlasuje, že získal jeho súhlas s poskytnutím a spracovávaním jeho osobných údajov v zmysle týchto zásad poskytovateľom licencie

2.5    Registrovaním na portály a označením príslušného políčka osoba potvrdzuje, že je oboznámená s týmito Zásadami ochrany osobných údajov a súhlasí s nimi.

 

 1. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

 1. licenčná zmluva,
 2. dohoda o registrácii na portály,
 3. zákon č. 18/2018 Z. z

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné ale nevyhnuté na plnenie  zmluvy.

 

 1. Oprávnené záujmy

4.1 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb  aj na základe nasledovných oprávnených záujmov: ochrana majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov, prevencia a detekcia počítačovej kriminality, priamy marketing.

4.2 Dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného záujmu, vrátane profilovania založeného na tomto právnom základe, a požiadať o ich výmaz.

 

 1. Účely spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely:

 1. uzavretia licenčnej zmluvy, plnenia ich predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií,
 2. uzavretia dohody o registrácii na portály, a plnenia jej predmetu, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií,
 3. ochrany majetku a bezpečnosti Prevádzkovateľa a jeho klientov,
 4. prevencie a detekcie počítačovej kriminality.
 5. predkladanie ponúk produktov a služieb, a to formou priameho marketingového oslovenia prostredníctvom elektronickej alebo písomnej komunikácie, za účelom vytvorenia ponuky služieb a produktov na mieru a skvalitňovania služieb, realizácie spotrebiteľských súťaží informovanie o novinkách, benefitoch a iných marketingových akciách, nových produktoch a službách.

 

 1. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje: IP adresa, prihlasovacie meno, mailová adresa.

 1. Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť osobné údaje poskytované

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje v súlade so ZOOU iba tým subjektom, ktorým má zákonnú povinnosť ich poskytnúť, a to aj bez súhlasu a informovania dotknutých osôb. Prevádzkovateľ môže poveriť spracovaním osobných údajov tretiu osobu (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to aj osobu so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Zoznam príjemcov je zverejnený na internetovej stránke portálu. Osobné údaje môžu byť poskytnuté aj prevádzkovateľovi služby Pinf Hry – spoločnosti Pinf s.r.o., 906 05 Sobotište 393, IČO: 51007908 za účelom vytvorenia licencie.

 

Retenčná doba – doba uchovávania osobných údajov v poisťovni

Osobné údaje Prevádzkovateľ  spracúva a uchováva počas trvania licenčnej zmluvy a/alebo dohody o registrácii a po dobu nevyhnutnú na uplatnenie práv Prevádzkovateľa z licenčnej zmluvy alebo dohody o registrácii..

 1. Profilovanie klientov

Prevádzkovateľ môže za účelom obozretného podnikania, zlepšovania kvality poskytovaných služieb, tvorby  nových produktov vykonávať profilovanie dotknutých osôb.

 1. Práva dotknutej osoby

10.1        Dotknutá osoba má najmä právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie, či Prevádzkovateľ spracováva ich osobné údaje a zoznam týchto údajov, prístup k osobným údajom a všeobecné informácie o spracúvaní osobných údajov a informácie o zdroji osobných údajov, právo na opravu nesprávnych osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, okrem osobných údajov, na ktoré sa toto právo podľa právnych predpisov nevzťahuje, právo namietať spracúvanie osobných údajov, ak sa spracúvajú na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom a žiadať ich likvidáciu, právo odvolať súhlas, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov [t.j. právo získať osobné údaje, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné], právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania podľa § 100 ZOOU na Úrad na ochranu osobných údajov pre porušenie práv pri spracúvaní osobných údajov alebo pre porušenie právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov.

10.2        Dotknutá osoba môže podať návrhy, sťažnosti, podnety a/alebo otázky týkajúce sa spracúvania osobných údajov alebo iné súvisiace otázky na e-mailovej adrese support@pinf.sk alebo písomne listom zaslaným na adresu sídla Prevádzkovateľa.

 

 1. Cookies

11.1 Portál využíva tzv. cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sa na koncovom zariadení dotknutej osoby   ukladajú do špeciálnej schránky prehliadača. Vďaka ich využívaniu, ktoré je však anonymné, je možné plnohodnotne využívať všetky funkcie webových stránok. Uľahčujú tak používanie webových stránok a zlepšujú ich výkon a funkčnosť.

11.2 Ide najmä o sledovanie správania používateľa a následné prispôsobenie obsahu, zjednodušenie používania stránok, možnosť prihlasovania, prispôsobenie a obmedzenie reklamných kampaní a podobné funkcionality, ktoré by bez využitia cookies neboli možné.

11.3 Dotknutá osoba má právo zmenou nastavenia vo svojom internetovom prehliadači, samozrejme, využívanie cookies zakázať. Ak dotknutá osoba neakceptuje žiadne cookies, nebude môcť využívať kompletnú funkčnosť a všetky ponuky portálu.

Pri využití darovacieho systému DARUJME.SK spracúva osobné údaje Centrum pre filantropiu n.o., so sídlom Baštová 5, 811 03 Bratislava, IČO: 31 821 871, registrovaná v registri neziskových organizácií vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, registrový úrad: Okresný úrad Bratislava, reg. č. OVVS-530 / 49 / 2002 – NO. Viac informácií: https://darujme.sk/pravidla-spracuvania-osobnych-udajov-v-mene-prijemcu/ a https://darujme.sk/pravidla-a-podmienky/

 

 1. Záverečné ustanovenia

Tento dokument bol zverejnený na portáli www.pinfhry.org 25. 05. 2018. K tomuto dátumu je platný a účinný.

Posledná aktualizácia: 19.9.2018.